UcanSupurge
Tüzük

UÇAN SÜPÜRGE KADIN İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

-TÜZÜK-

DERNEĞİN ADI

MADDE 1: Derneğin açık adı; “Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği”dir; kısa adı “Uçan Süpürge Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 2: Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için projeler geliştirmek, uygulamak, sivil toplumun ve kadın örgütlerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, yayıncılık faaliyetleriyle de bu çalışmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Derneğin Amaçları:

a)      Yazılı ve görsel medyayı kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumda duyarlılık ve farkındalık yaratacak faaliyetler gerçekleştirmek

b)      Genç kadınların güçlenmesi ve eşitlik bilincine sahip olması için bilgilendirici çalışmalar yapmak; kadın konularında çalışacak genç kadınlara yönelik eğitici faaliyetler düzenlemek

c)       Kadın hareketinin, sivil toplumun ve dolayısıyla demokrasinin gelişmesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak

d)      Kadın kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini sağlayacak ortak hareket alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak

e)       Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kadın sivil toplum kuruluşları arasında diyalogun güçlenmesine yönelik projeler gerçekleştirmek

f)       Yaşamın her alanında kadınların ve kadın emeğinin görünürlüğünü arttırmak

g)      Kadınların güçlenmesine yönelik araştırma faaliyetlerinde bulunmak

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve belirlediği hedeflere ulaşmak için, yurtiçinde ve yurtdışında aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

Derneği Faaliyet Alanları:

a)      Ulusal ve yerel haberleşme ağları kurarak kadınlar için ülke genelinde yapılan / yapılacak çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak; bu amaçla süreli ve süresiz yayın çıkarmak, yerel, bölgesel ve ulusal çapta toplantılar, eğitimler düzenlemek.

b)      Kadın konularına ve kadın olmaktan kaynaklı sorunlara dikkat çekecek ve sorunların çözümünde ilgili tüm kurum / kuruluş / kişileri birlikte hareket etmeye teşvik edecek projeleri hayata geçirmek, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak.

c)       Kadınların görünürlüğünü arttırmak, seslerini duymak ve duyurmak için TV ve radyo programları ile internet yayıncılığı yapmak; böylece kadınların taleplerini, beklentilerini, sorunlarını dile getirmelerine aracılık etmek.

d)      Kadınları doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler başta olmak üzere, kadın konularını içeren yasa ve uygulamalarda pozitif ayrımcılık uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik lobicilik faaliyetleri yapmak; yasa ve uygulamalar eliyle kadınların mağdur edilmesine ve / veya haklarının ihlaline izin vermeyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi için sivil güç oluşturmak ve savunuculuk yapmak; kadın konularında Türkiye’nin de onayladığı uluslararası sözleşmelere uyulmasını teşvik edecek ve özellikle yasa koyuculara bu sözleşmelerden doğan sorumluluklarını hatırlatacak etkinlikler düzenlemek.

e)       Ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, sempozyum, film gösterimi, buluşma, panel, atölye çalışması ve benzeri eğitsel etkinlikler düzenlemek ve ülke genelinde çok sayıda kadının bu etkinliklerden yaralanmasını sağlayarak kapasitelerini arttırmak.

f)       Çalışma alanları ve uzmanlıkları doğrultusunda kurslar açmak; kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve talep eden kadın ve /  veya erkek gruplarına “toplumsal cinsiyet eğitimi” vermek.

g)      Türkiye genelinde araştırma ve anket çalışmaları yapmak, sonuçlarını yayınlamak, toplantılar düzenleyerek bu toplantıları kamuoyu ile paylaşmak.

h)      Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür ve sana etkinlikleri (festival, sergi, konser, film gösterimi, söyleşi, imza günü, panel vb.) gerçekleştirmek, yarışmalar düzenlemek, ödüller ihdas etmek ve vermek.

i)        Resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak amaç ve hedefler doğrultusunda iş birliği içinde çalışmalar yapmak.

j)       Tüzük amaçlarını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

k)      Üyelerin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

l)        Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

m)     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiralık ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

n)      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

o)      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

p)      Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

q)       Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

r)       Genel amacı, faaliyetleri ve görevleri doğrultusunda, yurtiçi ve yurtdışında bulunan vakıflar, dernekler, özel kuruluşlar, kamu kurumları ve kişileri, üniversiteler, fakülteler, enstitüler ile ayni ve nakdi bağış alabileceği, yardım, hibe, teknik ve insan gücü desteği görebileceği ilişkiler kurmak; ortak programlar, projeler düzenlemek, uygulamak, yürütmek, işbirliği yapmak.

s)       Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle ve yurt genelinde vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm özel kurum ve kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 3: Dernek, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 4: Üyelik genel kabul şartları:

a)      Medeni haklara sahip olmak

b)     18 yaşını doldurmuş olmak

c)      Derneklere üye olma hakkı kısıtlanmamış olmak

d)     Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek

Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.

Üyelik Türleri:

1.      Asil Üyelik: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş üyelik sorumluluğu taşıyan üyedir. Asil üyeler genel kurul toplantılarına katılma, üyelik aidatı ödeme yükümlülüğüne sahiptir.

2.      Onursal Üyelik: Derneğin çalışma alanlarında herhangi birinde uzman, sivil toplum ve kadın hareketi alanında deneyimi bulunan ve birikimleriyle hem derneğin çalışmaları hem de dernek üyelerine faydası dokunabilecek akademisyen, hukukçu, iletişimci, sanatçı vb. meslek gruplarından kişiler ve kurumsal onursal üyeliğe kabul edilebilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile birlikte daha sonradan müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içerisinde bir yazıyla Genel Merkez’e bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a)      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

b)     Verilen görevlerden sürekli kaçmak

c)      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını 6 içinde ödememek

d)     Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

e)      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

f)      Dernek Disiplin Kurulu’nun ihraç, disiplin cezası ile yönetime gönderdiği üyeler

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 5: Dernek organları aşağıdaki gibidir.

a)      Genel Kurul

b)     Yönetim Kurulu

c)      Denetim Kurulu

d)     Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE 6: Genel Kurul derneğin en yetkili karar organıdır ve derneğe kayıtlı üyelerden oluşturulur.

Genel Kurul;

1.      Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,

2.      Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul,  bir yılda bir kez, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurul toplantısına çağırmakla görevlendirilir.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 7: Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylamayla yapılır; diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel Kurul, Dernekler Yönetmeliği’nin 14. Maddesi gereğince çağrı usulü ile gerçekleştirilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerinin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlat ile dernek üyelerinin tamamını bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)      Dernek organlarının seçilmesi

b)     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c)      Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası

d)     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e)      Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması

f)      Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması

g)     Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h)     Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

i)       Dernek yönetim, denetim ve disiplin kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

j)       Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya üyelikten ayrılması

k)     Derneğin vakıf kurması

l)       Derneğin fesh edilmesi

m)    Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

n)     Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmiş olan işlerin görüşülmesi ve yetkilerin kullanılması

o)     Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

p)     Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9: Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla üyeleri her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanılır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

a)      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetkiye vermek

b)     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

c)      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

d)     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

e)      Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak

f)       Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak

g)      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

h)      Genel kurulda alınan kararları uygulamak

i)       Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

j)       Bütçenin uygulanmasını sağlamak

k)     Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarını karara bağlamak

l)       Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

m)    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

n)     Derneğin tüzükte yer alan faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için, bankalardan kredi çekmesi

o)     Yönetim Kurulu üyeleri, derneğe yaptıkları danışmanlık ve diğer hizmetler için huzur hakkı alır

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10: Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Dernek üyeleri aleyhine yapılacak şikâyetleri tetkik edip karara bağlamak üzere genel kurulca iki asil iki yedek Disiplin Kurulu Üyesi seçilir. Disiplin kurulu üyeleri, üyeler hakkında uyarı ve ihtarda bulunur, yönetim kuruluna bilgi verir, ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulması için yönetim kuruluna başvurur. Üyelikten çıkarma cezası yönetim kurulu tarafında verilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 11: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a)      Üye aidatı, üyelerden giriş ödentisi olarak aylık alınacak miktar yönetim kurulunca belirlenir

b)     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

c)      Dernek tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerden (film gösterimi, söyleşi, yemekli toplantı, konferans, konser vb.) elde edilen gelirler

d)     Derneğin mal varlığında elde edilen gelirler

e)      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

f)       Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

g)     Diğer gelirler

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTLACAK DEFTERLER

MADDE 12: Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur;

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar;

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

          Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte tutulması zorunlu olan defterleri kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-162da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni esas alınarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 13: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernek Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu Hükümleri’ne göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve saymanlar arasında devri teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5 )yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 14: Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 15: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi:

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler, Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Ortak Projelerle İlgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te belirtilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek; protokol tarihini izleyen bir ay içerisinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içerisinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 16: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetçi kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 17: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneğe ödeme güçlüğü düşürecek miktarda yapılamaz.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE 18: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlanmadan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 20: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, dokuz asil ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın ön gördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE 21: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, üç yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler için de bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 22: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üyelerin sayısı, yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 23: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde UÇAN SÜPÜRGE KADIN İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 24: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.